В този раздел

Пазарни консултации
Доставка на „on-premises“ софтуер Почистване на каменна облицовка по фасади на административна сградаИзпълнение на дейности по проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“Текущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации в административната сграда на ДАЕУ в гр. СофияТекущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации на сграден фонд на обекти на ГД СОСП на Държавна агенция "Електронно управление"Изпълнение на дейности по проект "Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление" „Изготвяне на анализ и концепция за установяване и поддръжка на СОС чрез създаване на система от дефиниции на понятия, данни и процеси. Изготвяне на мотивирани предложения за актуализиране на нормативната уредба, уреждаща създаването и поддръжката на Ре „Изграждане на информационна система за поддържане на регистрите чрез електронни услуги според изискванията на Възложителя, която включва създаване на архитектура за РИО, РР, РС и Списъка на удостоверените системи, технологични средства за осигуряване нНадграждане на портала за мрежова и информационна сигурност на националния център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност с допълнителни функционалности„Изготвяне на техническа спецификация, методика за оценка на офертите, документация за участие и проект на договор за провеждането на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка в областта на отбраната и сигурността по ЗОП с предмет: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“ „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление № BG05SFOP001-1.002-0010“Надграждане на системите за еАвтентикация„Обособяване на резервно хранилище в ЦДЕУ1“Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управлениеСъздаване и конфигуриране на ново пространство в облачната платформа за общински електронни услуги за Столична община, включване на Столична община в платформата и миграция на данниПредоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по европейска програма „Connecting Europe Facility” (CEF)
Антикорупция