Александър Йоловски, заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“

Александър Йоловски е магистър по „Политология“ от Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

Преди да бъде назначен за заместник-председател на ДАЕУ е бил ръководител на отдел в бизнес услугите в „Информационно обслужване“ АД.

От април 2011 г. до юли 2015 г. заема последователно длъжностите началник на отдел „Програмиране, търгуване и договаряне“ в дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“, в Министерството на финансите, началник на отдел „Структурни мерки за Европейските структурни и инвестиционни фондове“ в дирекция „Програмиране на средствата от европейския съюз“ и началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в дирекция „Добро управление“, управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет.

Координира разработването на индикативните годишни работни програми и контролира процесите по подбор и сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури за развитие на електронното управление, подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса по електронен път, развитие и усъвършенстване на първични регистри за предоставяне на вътрешно-административни електронни услуги. Участва в приоритизиране на мерките за финансиране.

Ръководи разработването на Оперативна програма „Добро управление“, която очертава приоритетите за финансиране от Европейския съюз на мерките, свързани с осъществяването на административната реформа и въвеждането на електронното управление, включително електронно правосъдие. Осъществява преговорите с Европейската комисия за приемане на оперативната програма.

От 2005 г. до 2011 г. заема различни позиции в Български център за нестопанско право, включително експерт по организационно развитие и финансов директор. Участва в подготовката и реализирането на проекти и дейности за подобряване на правната и финансова рамка на неправителствените организации в България, изграждане на капацитет и функциониране на информационни ресурси, включително Информационния портал за НПО в България.

Владее английски и немски езици, ползва руски език.