Структурата на Държавна агенция "Електронно управление" включва главен секретар, инспекторат, звено за вътрешен одит, финансов контрольор, звено по защита на класифицираната информация, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка, експерт за връзки с обществеността, обща администрация, организирана в три дирекции, и специализирана администрация, организирана в една главна дирекция и шест дирекции.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

SEGA Organizational Chart

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL