Ръководител на звеното по защита на класифицираната информация, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка е служителят по сигурността на информацията. Той изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи, ръководи звеното и отговаря за охраната, пропускателния режим, контрола на достъп и вътрешната сигурност в сградите и обектите, предоставени за управление на агенцията, информационната сигурност на автоматизираните информационни системи (АИС) и криптографската сигурност.

Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация. Звеното по защита на класифицираната информация, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнението на възложените му със ЗЗКИ задължения.

В областта на отбранително-мобилизационната подготовка звеното по защита на класифицираната информация, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка поддържа и актуализира планове, програми и инструкции за подготовка и привеждане на агенцията в готовност за работа при бедствия и при обявяване на режими „положение на война“, „военно положение“ или „извънредно положение“; изготвя обосновани и актуализирани разчети по военновременните запаси, необходими за осъществяване на електронни съобщения, осигурявани от агенцията, и други.

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL